Regulamin rezerwacji

I. WSTĘP

1. Niniejszy Regulamin określa sposób zawarcia umowy najmu noclegu, zasady rozliczania, a także anulowania rezerwacji w ramach Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Wynajmującego.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

II. DEFINICJE

Wynajmujący – Anna Dobrzycka, Radogoszcz 13, 83-221 Radogoszcz, NIP 5981507697

Oferta, Dom - miejsce noclegowe oferowane przez Wynajmującego w celu zawarcia umowy najmu noclegu za pośrednictwem Serwisu. Oferta najmu noclegu (w szczególności Całkowita Cena Usługi) nie dotyczy organizacji warsztatów, imprez firmowych i okolicznościowych.

Najemca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, zawierająca z Wynajmującym umowę najmu noclegu.

Umowa najmu noclegu - czynność prawna, zawierana za pośrednictwem Serwisu z chwilą potwierdzenia rezerwacji, regulująca ogół wzajemnych praw i obowiązków Wynajmującego i Najemcy. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawartej umowy. Do umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

Serwis - prezentacja Oferty Wynajmującego w Internecie, umożliwiająca zawarcie Umowy najmu noclegu on-line;

Elektroniczny Formularz Rezerwacji - formularz zamieszczony w Serwisie umożliwiający zawarcie Umowy najmu noclegu;

Całkowita Cena Usługi - całkowita cena usługi wskazana podczas dokonywania rezerwacji, obejmująca wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy najmu noclegu z tytułu podatków i wszelkich danin publicznych.

Polityka prywatności i cookies Serwisu - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronie [iai:privacy_policy_url].

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

a. zawieranie umów najmu noclegu;

b. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Wynajmujący potwierdza utworzenie rezerwacji wraz z jej warunkami oraz terminem dokonania płatności;

c. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Serwisu.

2. Korzystanie ze Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Najemca następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. przeglądarki internetowe tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji,

b. dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF,

c. posiadanie czynnego i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 

IV. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest najem miejsca noclegowego oferowanego przez Wynajmującego za pośrednictwem Serwisu. Do zawarcia umowy dochodzi za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Rezerwacji w kolejnych następujących po sobie krokach - dokładne oznaczenie przez Najemcę terminu rozpoczęcia i zakończenia pobytu, dokonanie wyboru miejsca noclegowego, zadeklarowanie liczby osób,

2. Po podaniu przez Najemcę wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie rezerwacji. W celu złożenia rezerwacji konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu rezerwacji danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku [Złóż zamówienie].

3. Umowę najmu noclegu uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez Wynajmującego Elektronicznego Formularza Rezerwacji, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie komunikatu potwierdzającego przyjęcie rezerwacji i podanie jej numeru.

4. Po zawarciu umowy Najemca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawartej umowy wraz ze wskazaniem jej wszystkich istotnych postanowień, w szczególności określeniu Całkowitej Ceny Usługi, terminu i sposobu płatności oraz warunków przyjęcia i anulowania rezerwacji. W przypadku wymagania przedpłaty (przedpłata zawsze w formie zadatku) wskazany jest termin jej uiszczenia wraz z informacją o skutkach bezskutecznego upływu terminu zapłaty. Brak zapłaty przedpłaty w terminie wskazanym w wiadomości e-mail powoduje anulowanie rezerwacji i odstąpienie przez Wynajmującego od zawartej Umowy najmu noclegu bez wyznaczenia dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia. Wysokość przedpłaty stanowi min. 30% Całkowitej Ceny Usługi w ofercie z możliwością rezygnacji oraz 100% Całkowitej Ceny Usługi w ofercie bezzwrotnej.

5. Niedowolne jest oddawanie miejsca noclegowego będącego przedmiotem Oferty w podnajem oraz przekazywania lub udostępniania osobom trzecim.

6. Od Wynajmującego pobierana jest zwrotna kaucja płatna przelewem w wysokości 4000 zł, będąca zabezpieczeniem na poczet wyrządzonych przez Wynajmującego i jego gości ewentualnych szkód podczas pobytu. Kaucja zwracana jest do 5 dni roboczych od dnia wymeldowania.

 

V. ANULOWANIE I ZMIANA REZERWACJI

1. Nie wykonanie czynności opisanych w wiadomości zawierającej potwierdzenie o przyjęciu rezerwacji w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji i odstąpienie przez Wynajmującego od zawartej Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia.

2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji na warunkach zaakceptowanych w procesie składania zamówienia w Elektronicznym Formularzu Rezerwacji.

3. W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji powodującej nadpłatę przez Wynajmującego, środki z przedpłaty zostaną przekazane Wynajmującemu w ciągu 7 dni od daty anulowania lub zmiany rezerwacji. Warunki anulowania lub zmiany rezerwacji są przedstawione w trakcie procesu składania rezerwacji w Serwisie i różnią się w zależności od wybranego terminu pobytu. Jeśli przekroczony zostanie wskazany termin na modyfikację rezerwacji, środki z przedpłaty nie są zwracane.

 

VI. REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Najemca powinien zgłosić na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w terminie 14 dni od dnia zakończenia pobytu.

2. Reklamacja powinna zawierać dane Najemcę: imię, nazwisko, adres poczty e-mail podany podczas rezerwacji, wskazanie problemu.

3. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Najemcę w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.

4. Jeżeli informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Wynajmujący zwróci się o ich uzupełnienie w terminie wyznaczonym do rozpoznania reklamacji. Termin, o którym mowa w pkt 3 biegnie dla Wynajmującego od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji.

5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wynajmujący jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

 

VII. UŻYTKOWANIE DOMU

1. W domu i innych budynkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek. Złamanie zakazu palenia wiąże się z obciążeniem Najemcy dodatkowym kosztem ozonowania domu w wysokości 3.000 PLN.

2. Palenie tytoniu na terenie nieruchomości, poza budynkami dozwolone jest w miejscu do tego przeznaczonym.

3. Na terenie nieruchomości zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu nieruchomości, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.

4. Użytkownicy grilla, kominka i ogniska zobowiązani są do ugaszenia ognia (tj. nie pozostawiania ognia na noc albo po opuszczeniu terenu) oraz pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Drewno opałowe i do kominka dostępne są w cenie wynajmu w ograniczonej ilości (określonej przy przekazaniu kluczy). Drewno składowane na terenie nieruchomości stanowi własność Wynajmującego i nie stanowi przedmiotu najmu.

5. Najemca zobowiązany jest do segregacji i frakcjonowania śmieci zgodnie z opisem pojemników na śmieci w budynku i w miejscu składowania śmieci.

6. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego użytkowania obiektu i terenu otaczającego dom, z uwzględnieniem pozostawienia czystych pomieszczeń z meblami rozstawionymi jak w momencie odbioru domu przez Wynajmującego, umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz urządzeń sanitarnych.

7. W domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, palników gazowych, koców elektrycznych itp.. Zabrania się wnoszenia do domu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

8. Najemca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia nieruchomości, tj. do dokładnego zamykania wszystkich drzwi wejściowych i okien oraz bramy od jeziora i bramy wjazdowej przed każdorazowym opuszczeniem nieruchomości oraz do przechowywania kluczy bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych.

9. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domu osobom trzecim.

10. Dom przeznaczony jest do użytkowania przez 14 osób. Przebywanie większej liczby osób spowoduje rozwiązanie umowy bez zwrotu należności za niewykorzystany okres pobytu.

11. Do stałego pobytu na terenie nieruchomości upoważnieni są jedynie goście zgłoszeni przez Najemcę; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Najemcami, a przebywające na terenie na zaproszenie Najemcy, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22.00. Najemca, który zaprosił takie osoby, ponosi za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Zezwala się Najemcy na parkowanie samochodów oraz innych pojazdów o masie do 2.5 t na terenie obiektu. Parking na terenie nieruchomości jest bezpłatny i niestrzeżony. Najemca i jego goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.

13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców powodujące np. czasowy brak mediów w tym wody, prądu, gazu lub usług telekomunikacyjnych a także awarie gorącej balii i sauny. W przypadku awarii gorącej balii i sauny, Wynajmujący zwróci opłacone wynagrodzenie za korzystanie z tych sprzętów.

14. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domu bez prawa do należności za niewykorzystany okres pobytu.

15. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Wynajmujący, osoba upoważniona, lub inna osoba zmuszona do uzasadnionego wezwania Policji Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zwrotu należności za niewykorzystany okres pobytu.

16. Wynajmujący nie akceptuje pobytu w domu zwierząt.

17. Dostęp do jeziora i aktywności w wodzie z brzegu i z pomostu odbywają się na wyłączną odpowiedzialność Najemcy. Kąpielisko jest niestrzeżone. Najemca odpowiada za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo małoletnich.

18. Użycie przez Najemcę sprzętów pływających (np. kajaków, łodzi, itp.) odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Najemcy. Wynajmujący nie weryfikuje umiejętności i uprawnień Najemcy do używania sprzętów wodnych. Przed zakończeniem najmu sprzęt wodny powinien zostać przez Wynajmującego opłukany i umieszczony we wskazanym przez Najemcę miejscu.

19. W przypadku wystąpienia szkody lub usterki technicznej Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego lub osobę upoważnioną niezwłocznie po jej stwierdzeniu, telefonicznie pod nr tel.: 605142829.

20. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym, zachowując całą kwotę należności za najem, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub wyrządzenia szkód przez Najemcę.

21. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulaminów i instrukcji dotyczących korzystania z balii, sauny i pomostu oraz innych sprzętów i urządzeń, dla których Wynajmujący te dokumenty udostępnił.

 

VIII. ODBIÓR DOMU

1. Doba zaczyna się o godzinie 16:00 (przyjazd), a kończy o godzinie 11:00 (wyjazd).

2. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Najemca zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Wynajmującego o tym fakcie.

3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domu w obecności Wynajmującego lub osoby upoważnionej.

4. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się, zobowiązany jest odebrać dom, tzn. sprawdzić meble, okna, sanitariaty i pozostałe urządzenia znajdujące się w domu. O konieczności dokonania napraw lub widocznych usterek domu Najemca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Wynajmującego lub osobę upoważnioną, ale jeszcze przed rozpoczęciem użytkowania.

5. Brak uwag ze strony Najemcy co do uszkodzeń w ciągu 3 godzin od wydania kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu.

 

IX. USŁUGI DODATKOWE

1. Korzystanie z gorącej balii i sauny jest możliwe za dodatkową opłatą wskazaną w Serwisie przy składaniu rezerwacji. Woda jest napełniana przez gości samodzielnie, jest uzdatniona i nie zawiera chemii basenowej. Podgrzanie wody samodzielnie przez gości. W dniu wymeldowania balia nie jest dostępna. Korzystanie wyłącznie po zapoznaniu się z zasadami użytkowania (dostępne na stronie balia.lustrowody.pl oraz sauna.lustrowody.pl). Najemca, składając rezerwację, bierze na siebie obowiązek poinformowania wszystkich gości o powyższych zasadach korzystania z balii i sauny.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest firma Anna Dobrzycka, kontakt: hello@lustrowody.pl („Administrator”).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji następujących celów:

a. realizacja umów zawieranych z firmą i wynikających z nich zobowiązań,

b. przedstawianie zindywidualizowanych informacji marketingowych, w tym obsługa udziału w promocjach i konkursach organizowanych przez Administratora,

c. zapewnienie wygody korzystania z domu

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a. zgoda osoby, której dane dotyczą,

b. konieczność realizacji umów zawieranych z Administratorem oraz świadczeń o podjęcie których osoba, której dane dotyczą wnosi przed zawarciem umowy,

c. prawny obowiązek spoczywający na Administratorze,

d. uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (np. bezpieczeństwo w domu, zapobieganie czynom niedozwolonym, realizacja usług noclegowych) lub stronę trzecią (np. serwis sprzątający).

4. Dane osobowe będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą z Administratorem. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania domu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, dla wypełnienia celów dla jakich dane te są zbierane, np. serwisom sprzątającym współpracującym z domem, kurierom, dostawcom towarów i usług, serwisom technicznym, instytucjom płatniczym, w tym operatorom płatności, operatorom usług informatycznych świadczącym usługi na rzecz Administratora, partnerom handlowym, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. biurom informacji gospodarczej, sądom lub organom ścigania.

6. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

7. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa do:

a. dostępu do danych osobowych,

b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

e. przeniesienia danych osobowych,

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem (hello@lustrowody.pl).

 

XI. USTALENIA KOŃCOWE

1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Elektronicznym Formularzu Rezerwacji. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Obsługą.

2. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku osoby trzeciej) w czasie całego pobytu w domu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

3. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu najemca wyraża zgodę na obciążenia go kosztami naprawy lub usunięcia szkody poprzez potrącenie z kaucji a jeśli kwota kaucji nie będzie wystarczająca wówczas Wynajmujący przedstawi Najemcy kosztorys napraw i wezwie do wpłaty naliczonych kosztów.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę, w tym zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty pozostawione w nieruchomości. a także osoby z nim przebywające, w czasie trwania wynajmu domu.

5. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

6. Umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

7. Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.