REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTY WODNEGO DOMU LUSTRO WODY

Wypożyczający – osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca) dokonująca rezerwacji domu Lustro Wody wraz ze sprzętem wodnym na rzecz swoją lub na rzecz grupy zorganizowanej czy niezorganizowanej, firmy czy grupy młodzieży, przebywającej na terenie domu Lustro Wody w ramach dokonanej rezerwacji domu,

Uczestnik - osoba korzystająca ze sprzętu wodnego należącego do Lustra Wody, będąca gościem domu Lustro Wody w trakcie razem z Wypożyczającym.

Udostępniający  – firma Anna Dobrzycka, zarejestrowana pod adresem Radogoszcz 13, 83-221 Osiek, NIP 5981507697, Regon 210973480 

 

Art.1  Warunki wypożyczenia sprzętu pływającego

 

1. Wypożyczany sprzęt wodny, w tym kajaki, łodzie, wiosła i kapoki, jest własnością firmy Udostępniającego. 

2. Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

3. Podczas korzystania ze sprzętu pływającego należącego do Wypożyczającego obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny zakaz pływania pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.

4. Udostępniający zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia , że wypożyczający lub uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.

5. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność jak również za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone przez nie szkody.

6. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający oraz wszyscy uczestnicy muszą używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Kamizelka asekuracyjna ma za zadanie wspomóc osobę potrafiącą pływać w utrzymaniu się na powierzchni wody. Udostępniający nie posiada i nie udostępnia kamizelek ratunkowych (kamizelka ratunkowa jest przeznaczona dla osób nie potrafiących pływać). Osoby nie potrafiące pływać nie powinny korzystać z udostępnionego sprzętu.

7. Udostępniający nie występuje w roli organizatora pływania, co oznacza, że wynajmujący i uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność i to na nich spoczywa odpowiedzialność w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za wyrządzone szkody, przestrzegania zasady zachowania trzeźwości, egzekwowania zakładania kamizelek asekuracyjnych.

8. Aby skorzystać ze sprzętu, należy poinformować o tym Wypożyczającego lub osobę udostępniającą dom Wypożyczającemu, który otrzyma klucz do zabezpieczenia kajaków.

9. Odbiór klucza do zabezpieczenia kajaków oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

Art.2  Warunki korzystania ze sprzętu wodnego

1. Sprzęt wypożyczamy jest bez opłaty Wypożyczającemu i uczestnikom.

2. Zabronione jest udostępnianie sprzętu pływającego innym osobom niż Wypożyczający i uczestnicy.

3. Sprzęt po zakończeniu korzystania powinien zostać umieszczony w miejscu, w którym znajdował się w momencie wypożyczenia.

 

Art.3  Odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania

1. Wypożyczenie sprzętu pływającego przez Wypożyczającego w imieniu  grupy lub firmy jednoznaczne są z akceptacją zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Firma udostępnia Wypożyczającemu w trakcie pobytu w domu Lustro Wody następujący sprzęt:

a. 3 podwójne kajaki, o maksymalnym obciążeniu 220 kg każdy

b. 6 wioseł drewnianych

c. 8 kapoków asekuracyjnych (w rozmiarach M, L, XL, XXL)

3. Stan sprzętu został określony jako bardzo dobry. Braki w sprzęcie, ewentualne uszkodzenia czy inne uwagi Wynajmujący jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż 3 godziny od czasu odebrania kajaków (odbiór następuje w momencie przekazania kodu do zamka zabezpieczającego kajaki) lub w trakcie wypożyczenia. Wypożyczenie sprzętu wodnego oznacza potwierdzenie powyższych ilości oraz potwierdzenie odpowiedzialności za niego oraz akceptację zapisów  niniejszego Regulaminu.

4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za  wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z  jego zgubieniem bądź zniszczeniem.

5. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny odtworzeniowej. 

6. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na Wypożyczającym i naliczana jest w oparciu o wycenę kosztów naprawy przez producenta sprzętu.

7. Udostępniający uzupełnia utracony lub uszkodzony na skutek niewłaściwego użytkowania sprzęt na koszt Wypożyczającego włącznie z kosztami dowozu.

8. Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania, wówczas koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt Udostępniającego.

9. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Udostępniającego.

10. Sprzęt zwracany Udostępniającemu powinien być w stanie umożliwiającym ponowne i natychmiastowe wypożyczenie po zakończeniu pobytu w domu Lustro Wody.

11. Udostępniający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników spływu korzystających ze sprzętu Udostępniającego, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

12. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu korzystających ze sprzętu Udostępniającego.

13. Udostępniający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika podczas korzystania ze sprzętu. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem, kradzieżą itp.

 

 

Art.4  Uczestnikom zabrania się:

 

- pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków,

- odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu,

- zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych,

- korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej,

- wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

- przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego,

- pływania w miejscach niedozwolonych,

- stania i kucania w kajaku,

- siadania na burcie, dziobie lub rufie,

- skakania z kajaka do wody,

- zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia,

- przebywania w kajaku nie znajdującym się na wodzie,

- wędkowania z kajaka,

- wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów.

 

 

Art.5  Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Każdy spór wynikły w zakresie postanowień Regulaminu w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

 

2. Wszelkie spory wynikłe w zakresie postanowień Regulaminu, a nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom właściwego miejscowo Sądu Powszechnego.

W przypadku osób prawnych (w tym przedsiębiorców) wszelkie spory nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Udostępniającego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- dotyczące ochrony konsumenta

- kodeksu cywilnego

4. Powyższy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy zainteresowany zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie kajaki.lustrowody.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja na stronie głównej Serwisu Internetowego zostanie utrzymana przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wypożyczający, którzy dysponują aktualnymi Umowami na przedpłacone usługi lub dokonali aktualnej rezerwacji usług, zostaną dodatkowo powiadomieni przez Udostępniającego poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej używany przez nich w korespondencji z Wypożyczającym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

W tym przypadku poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

5. W razie, gdy Wypożyczający posiadający aktualnie trwającą Umowę lub dokonaną rezerwację, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Wypożyczającego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie skutkuje rozwiązaniem Umowy wynajmu. Jeśli zmiana Regulaminu nastąpi w czasie krótszym niż 21 dni przed datą wynajmu, Wypożyczający zachowuje prawa nabyte przed zmianą Regulaminu.

6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej kajaki.lustrowody.pl a link do tej strony udostępniany jest każdej osobie wynajmującej dom Lustro Wody.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2024.